Muzeum Pałac Saski w Kutnie
Loading...

Ochrona Danych Osobowych

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1  i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacja usługi jest Muzeum Pałac Saski w Kutnie, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 20, 99-300 Kutno, inspektor danych osobowych w Muzeum jest Agnieszka Wójkowska-Pawlak (rodo@muzeumkutno.com);
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w szczególności w celu:
  1. związanym z korzystaniem przez użytkowników z Systemu sprzedaży to jest w celu przygotowania i realizacji rezerwacji lub/i sprzedaży w szczególności Biletów, Wejściówek, Produktów,
  2. związanym z rezerwacją i sprzedażą Biletów i Produktów w Kasie i poprzez Dział Obsługi Odwiedzających to jest w celu przygotowania i realizacji rezerwacji lub/i sprzedaży w szczególności biletów, wejściówek, produktów,
  3. przesyłanie oferty edukacyjnej, newslettera, treści marketingowych i handlowych,
  4. realizacji procesu reklamacji,
  5. realizacja procesu zwrotu,
  6. dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  7. prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  1. 6 ust. 1 lit a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
  2. art. 6 ust. 1 lit. b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
  3. 6 ust. 1 lit. c ) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  4. 6 ust. 1 lit f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.


 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. Kopia danych osobowych dostępna jest w siedzibie administratora;
 7. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji usługi, następnie do czasu upływu terminów przedawnień wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo przez czas wymagany przepisami prawa. Termin przechowywania danych może być każdorazowo wydłużony, jeżeli przetwarzanie będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Dane osobowe pobrane na podstawie zgody - do momentu wycofania zgody;
 8. Osobom korzystającym z usługi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wycofania zgody oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do świadczenia usług przez Muzeum. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji usługi;
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o przekazane dane osobowe.